ZARZĄDZENIE NR 80.2021

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 6 grudnia 2021 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372 i 1834) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się następujący sposób wykonania uchwał podjętych podczas obrad XXXVI sesji Rady Gminy Piątnica odbytej w dniu 29 listopada 2021 r.:

1) uchwały Nr 216/XXXVI/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
- zobowiązuje się inspektorów Wydziału Rolnictwa Podatków i Usług ds.wymiaru podatku do dokonywania wymiaru podatku od nieruchomości według stawek określonych przez Radę Gminy w uchwale w terminie do końca lutego 2022 roku oraz inspektorów ds. księgowości podatkowej do księgowania wpływów i bieżącej egzekucji należności przez cały rok, a Naczelnika Wydziału do nadzoru nad terminowym i poprawnym wykonaniem uchwały przez podległych pracowników, niezwłocznie po wejściu w życie uchwały;

2) uchwał :
a) Nr 217/XXXVI/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy
b) Nr 218/XXXVI/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031
c) Nr 221/XXXVI/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwał, niezwłocznie po ich otrzymaniu;

3) uchwały Nr 219/XXXVI/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Piątnica od osób fizycznych
- zobowiązuje się podinspektora Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej właściwego w sprawie do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

4) uchwały Nr 2020/XXXVI/2021 w sprawie podziału Sołectwa Żelechy
- zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich do podjęcia czynności zapewniających realizację postanowień uchwały, w terminie od dnia wejścia jej w życie;

5) uchwały Nr 222/XXXVI/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Piątnica a Miastem Łomża w sprawie wykonania zadań publicznych w zakresie zagospodarowania przez Miasto Łomża odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Piątnica
- zobowiązuje się po.Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska do podjęcia działań mających na celu realizację postanowień uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

6) uchwały Nr 223/XXXVI/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jeziorko
- zobowiązuje się po. Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska oraz Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwały, w terminie od dnia wejścia jej w życie;

7) uchwały Nr 224/XXXVI/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Piątnica
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do wypłacania Wójtowi wynagrodzenia za pracę w wysokości określonej w uchwale w terminie wypłaty wynagrodzenia pracownikom Urzędu, a Naczelnika Wydziału właściwego w sprawach kadr do włączenia uchwały do akt osobowych Wójta, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

8) uchwały Nr 225/XXXVI/2021 w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy Piątnica na 2022 rok
- zobowiązuje się inspektora do obsługi Rady Gminy do zawiadomienia naczelników wydziałów w Urzędzie Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych o obowiązku przygotowania i przedłożenia w wyznaczonym terminie materiałów i projektów uchwał niezbędnych do realizacji planu sesji Rady Gminy, niezwłocznie po otrzymaniu uchwały

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt

Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 80.2021 pdf 203.36 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 08 grudzień 2021 10:47 Konrad Majkowski