ZARZĄDZENIE NR 81.2021

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie do realizacji programu "Laboratoria przyszłości"

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 i 3, art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz § 9 ust. 4 uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" (M.P. z 2021 r. poz. 939), zarządzam co następuje:

§ 1. Udzielam Pani Izabeli Zapert, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie pełnomocnictwa do realizacji zadania w ramach programu "Laboratorium przyszłości", zgodnie z założeniami określonymi w uchwale nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" (M.P. z 2021 r. poz. 939).

§ 2. Pełnomocnictwo obejmuje upoważnienie do wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją, w Szkole Podstawowej w Dobrzyjałowie, programu "Laboratoria przyszłości" w szczególności do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Gminy Piątnica w zakresie realizacji wyżej wymienionego zadania, do dokonywania zakupów w ramach otrzymanego wsparcia oraz do dokonywania rozliczeń finansowych i merytorycznych zadania.

§ 3. Pełnomocnictwo udzielane jest na czas realizacji zadania "Laboratoria przyszłości" i może być odwołane w każdym czasie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 16 grudzień 2021 14:15 Konrad Majkowski