ZARZĄDZENIE NR 84.2021

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kisielnicy do realizacji programu "Laboratoria przyszłości"

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 i 3, art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz § 9 ust. 4 uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" (M.P. z 2021 r. poz. 939), zarządzam co następuje:

§ 1. Udzielam Pani Wiesławie Masłowskiej, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kisielnicy pełnomocnictwa do realizacji zadania w ramach programu "Laboratorium przyszłości", zgodnie z założeniami określonymi w uchwale nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" (M.P. z 2021 r. poz. 939).

§ 2. Pełnomocnictwo obejmuje upoważnienie do wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją, w Szkole Podstawowej w Kisielnicy, programu "Laboratoria przyszłości" w szczególności do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Gminy Piątnica w zakresie realizacji wyżej wymienionego zadania, do dokonywania zakupów w ramach otrzymanego wsparcia oraz do dokonywania rozliczeń finansowych i merytorycznych zadania.

§ 3. Pełnomocnictwo udzielane jest na czas realizacji zadania "Laboratoria przyszłości" i może być odwołane w każdym czasie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 84.2021 pdf 195.36 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 16 grudzień 2021 14:21 Konrad Majkowski