ZARZĄDZENIE NR 89.2021

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, 1901 i 1927) zarządza się, co następuje:

§ 1. W latach 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadającej w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054), do planowanych dochodów bieżących nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

§ 2. O wprowadzeniu powyższych zmian należy poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 3. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt

Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 89.2021 pdf 189.31 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 20 grudzień 2021 15:01 Konrad Majkowski