ZARZĄDZENIE NR 1.2022

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 3 stycznia 2022 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się następujący sposób wykonania uchwał podjętych podczas obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Piątnica odbytej w dniu 30 grudnia 2021r.:

1) uchwał:

a) Nr 229/XXXVIII/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031
b) Nr 230/XXXVIII/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwał, niezwłocznie po ich otrzymaniu;

2) uchwały Nr 231/XXXVIII/2021 w sprawie wyrażenia zgody na najem, na okres dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Piątnica
- zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej do podjęcia działań mających na celu realizację postanowień uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

3) uchwały Nr 232/XXXVIII/2021 w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022"
- zobowiązuje się inspektora do spraw Promocji i Współpracy z organizacjami pozarządowymi do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwały, w terminie od dnia wejścia w życie uchwały;

4) uchwały Nr 233/XXXVIII/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
- zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy do przekazania wyciągów z Programu kierownikom instytucji kultury, dyrektorom szkół podstawowych, realizatorom zadań niezwłocznie po otrzymaniu uchwały oraz jej realizacji przez cały rok i złożenia sprawozdania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt

Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 1.2022 pdf 195.13 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 05 styczeń 2022 09:42 Konrad Majkowski