ZARZĄDZENIE NR 4.2022

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 10 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru wniosków o udzielenie grantów w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gminy Piątnica w ramach projektu pn. „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Piątnica” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

 

 

Na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818 oraz art. 30 ust. 1 w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021, poz. 1372 i 1834) zarządzam, co następuje:

1. Ogłaszam otwarty I nabór wniosków o udzielenie grantów w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gminy Piątnica w ramach projektu pn. „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Piątnica" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii - konkurs, realizowanego w formule grantowej.

2. Treść Regulaminu otwartego naboru wniosków o udzielanie grantów, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

3. Treść ogłoszenia o otwartym I naborze wniosków o udzielanie grantów, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

4. Ogłoszenie o naborze publikuje się:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piątnica: www.gminapiatnica.pl/bip
b) na stronie internetowej Urzędu Gminy Piątnica: www.gminapiatnica.pl

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 


Wójt Gminy

Artur Wierzbowski

 

 

Zarządzenie wraz z załącznikami dostępne poniżej w załączeniu.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 4.2022 pdf 2.37 MB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 11 styczeń 2022 08:56 Konrad Majkowski