ZARZĄDZENIE NR 5.2022

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 11 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Piątnica na rok 2022

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 i 2320, Dz. U. z 2021 r. poz. 234), w związku z art. 553 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, Dz. U. z 2021 r. poz. 1509 i 2459) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w Gminie Piątnica na rok 2022 dla celów określonych w art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873 i 1986).

2. Powierzchnia, o której mowa w ust. 1, wynosi 10,01 ha.

§ 2. Podstawą ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego są dane uzyskane w wyniku przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010 w Gminie Piątnica, obejmujące zakres wymieniony w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 126, poz. 1040).

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 5.2022 pdf 188.68 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 11 styczeń 2022 11:51 Konrad Majkowski