ZARZĄDZENIE NR 6.2022

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 17 stycznia 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów statutów sołectw Wiktorzyn i Żelechy

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), §11 ust. 2 uchwały Rady Gminy Piątnica Nr 204/XXXII/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 3485) oraz uchwały Rady Gminy Piątnica Nr 192/XLI/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2992) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam konsultacje społeczne w celu zebrania opinii na temat projektów statutów sołectw, z mieszkańcami wsi Wiktorzyn oraz Żelechy.

2. Obwieszczenie o konsultacjach stanowi odpowiednio załącznik nr 1 i nr 2 do zarządzenia.

3. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy wsi wymienionych w ust. 1 wpisani do rejestru wyborców Gminy Piątnica.

§ 2. Przedmiotem konsultacji są projekty Statutów Sołectw, stanowiące odpowiednio załączniki nr 3 i nr 4.

§ 3. Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag, opinii i wniosków mieszkańców poszczególnych sołectw, dotyczących przedmiotu konsultacji społecznych.

§ 4. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od 17 stycznia 2022 r. do 4 lutego 2022 r.

§ 5. Konsultacje społeczne prowadzone będą w formie:

1) badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag, opinii i wniosków, stanowiącego załącznik nr 5, poprzez opublikowanie na stronie internetowej Gminy Piątnica: www.gminapiatnica.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gminapiatnica.pl, oraz w siedzibie Urzędu Gminy Piątnica, 18-421 Piątnica Poduchowna ul. Stawiskowska 53 w Kancelarii (pokój nr 8, parter);

§ 6. 1. Wypełnione formularze zgłaszania uwag, opinii i wniosków, o których mowa w § 5, należy złożyć za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji:

1) w Kancelarii Urzędu Gminy Piątnica (pokój nr 8, parter), 18-421 Piątnica Poduchowna ul. Stawiskowska 53;
2) pocztą na adres: Urząd Gminy Piątnica ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna,
3) elektronicznie na adres skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /2007052/SkrytkaESP;
4) elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

2. Formularze zgłaszania uwag, opinii i wniosków złożone lub wysłane po 4 lutym 2022 r. (liczy się data nadania wynikająca ze stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.

§ 7. 1. Do przeprowadzenia konsultacji powołuję Zespół Konsultacyjny w składzie:

1) Barbara Joanna Sobczyńska-Wanke - Przewodnicząca Zespołu;
2) Dariusz Wojewoda - Członek Zespołu;
3) Bożena Jasińska - Członek Zespołu.

2. Zespół Konsultacyjny opracuje informację odzwierciedlającą przebieg konsultacji oraz ich wynik.

3. W terminie 21 dni od daty zakończenia konsultacji informację z przebiegu i wynik konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Piątnica, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń poszczególnych sołectw, w których przeprowadzano konsultacje.

§ 8. 1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów gminy. 2. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób w nich uczestniczących.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Artur Wierzbowski

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 6.2022 wraz z załącznikami pdf 977.59 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 styczeń 2022 15:23 Konrad Majkowski