ZARZĄDZENIE NR 7.2022

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 20 stycznia 2022 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Piątnica

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) oraz § 8 ust. 1 i 2, § 28 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję stałą Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy oraz przeprowadzania rokowań, w następującym składzie:

1) Ewa Sulewska-Szulc - Przewodniczący Komisji,
2) Dariusz Wojewoda - Członek Komisji,
3) Urszula Barbara Miliszewska - Członek Komisji,
4) Mariusz Pruszkowski - Członek Komisji,
5) Milena Ciuchnicka - Członek Komisji.

§ 2. Zasady i tryb Komisji, o której mowa w § 1, regulują przepisy rozporządzenia powołanego wyżej.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 61.2020 Wójta Gminy Piątnica z dnia 8 padziernika 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Piątnica.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 7.2022 pdf 198.88 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 20 styczeń 2022 14:10 Konrad Majkowski