ZARZĄDZENIE NR 8.2022

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Piątnica w 2022 roku

 

Na podstawie art. 70a ust. 1 i 3, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) oraz § 5 pkt 1-3 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Piątnica w 2022 roku.

§ 2. Ze środków określonych w § 1 mogą być dofinansowane:

1) koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, w tym na studiach podyplomowych, w następujących specjalnościach:

a) pedagogika korekcyjna,
b) pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną,
c) psychologia,
d) informatyka,
e) plastyka w szkole,
f) technika w szkole,
g) logopedia,
h) chemia,
i) fizyka,
j) język polski,
k) integracja sensoryczna - diagnoza i terapia.

2) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;

3) wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne;

4) koszty wynagrodzenia osób prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, o której mowa w § 2 pkt 2 oraz działania w ramach wspomagania szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli niebędących pracownikami publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, publicznej biblioteki pedagogicznej lub publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, która tę formę wspomaganie lub sieć organizuje;

5) koszty związane z podróżą służbową nauczycieli biorących udział w formach doskonalenia zawodowego na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162);

6) koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli.

§ 3. W 2022 roku maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie określone w:

1) § 2 pkt 1 - wynosi 75% wysokości opłaty poniesionej przez nauczyciela za kształcenie na jednym kierunku, przy czym kwota dofinansowania nie może przekroczyć 2.000,00 zł;
2) § 2 pkt 1 - wynosi 50% wysokości opłaty poniesionej przez nauczyciela za kształcenie na drugim kierunku (gdy nauczyciel podejmuje jednocześnie kształcenie na dwóch kierunkach), przy czym kwota dofinansowania nie może przekroczyć 1.000,00 zł;
3) § 2 pkt 2-6 - mogą być dofinansowane w części lub w całości, w ramach posiadanych środków.

§ 4. Maksymalna kwota dofinansowania opłat, o których mowa w § 3 oraz specjalności i formy kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie, zostały ustalone w porozumieniu z Dyrektorami szkół prowadzonych przez Gminę Piątnica.

§ 5. Nauczyciel ubiegający się o dofinansowanie, o którym mowa w § 3, składa do dyrektora szkoły uzasadniony wniosek wraz z dowodem potwierdzającym poniesione koszty oraz potwierdzenie zaliczenia odpowiedniego semestru studiów, dyplomu ukończenia danej formy kształcenia lub zaświadczenia ukończenia danego etapu kształcenia wydane przez szkołę wyższą lub placówkę doskonalenia nauczycieli oraz inny podmiot, o którym mowa w § 2 pkt 2.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Samorzadowych w Piątnicy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 8.2022 pdf 212.59 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 24 styczeń 2022 10:51 Konrad Majkowski