ZARZĄDZENIE NR 11.2022

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 27 stycznia 2022 r.

 

w sprawie określenia na rok szkolny 2022/2023 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się na rok szkolny 2022/2023 terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy oraz Dyrektorom Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt

Artur Wierzbowski

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.