ZARZĄDZENIE NR 14.2022

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 2 lutego 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 2, art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372,1834) w związku z art. 11 i 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057, z 2021 poz. 1038, 1243 i 1535) oraz Uchwały Nr 232/XXXIII/2021 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w związku z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2022 roku.

2. Treść Regulaminu otwartego konkursu ofert stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie podlega publikacji w:

1. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piątnica www.bip.gminapiatnica.pl

2. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Piątnica www.gminapiatnica.pl

3. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątnica.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi odpowiedzialnemu za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Artur Wierzbowski

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 14.2022 wraz z załącznikami pdf 1.14 MB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 02 luty 2022 11:31 Konrad Majkowski