ZARZĄDZENIE NR 15.2022

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 2 lutego 2022 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się następujący sposób wykonania uchwał podjętych podczas obrad XXXIX sesji Rady Gminy Piątnica odbytej w dniu 31 stycznia 2022 r.:

1) uchwał:
a) Nr 234/XXXIX/2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032;
b) Nr 235/XXXIX/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2022 rok;
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwał, niezwłocznie po ich otrzymaniu;

2) uchwały Nr 236/XXXIX/2022 w sprawie wyrażenia zgody na najem, na okres dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Piątnica
- zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

3) uchwały Nr 237/XXXIX/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji
- zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Piątnica do przekazania niniejszej uchwały wnoszącemu petycję, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

4) uchwał:
a) Nr 238/XXXIX/2022 w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica na 2022 rok;
b) Nr 239/XXXIX/2022 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Piątnica na 2022 rok
- zobowiązuje się inspektora do obsługi Rady Gminy do zawiadamiania Naczelników Wydziałów w Urzędzie Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych o obowiązku przygotowania i przedłożenia w wyznaczonym terminie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli oraz realizacji planu pracy poszczególnych komisji, niezwłocznie po ich otrzymaniu;

5) uchwały Nr 240/XXXIX/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na wymieniony cel, a Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych o podjęcia czynności zapewniających realizację uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu .

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Wójt

Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 15.2022 pdf 189.77 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 02 luty 2022 14:10 Konrad Majkowski