ZARZĄDZENIE NR 16.2022

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 9 lutego 2022 r.

w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piątnica w 2022 roku

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372,1834) w związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057, z 2021 poz. 1038, 1243 i 1535) – Wójt Gminy Piątnica zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku, o których mowa w:

a) Zarządzeniu Nr 9.2022 Wójta Gminy Piątnica z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych w roku 2022;

b) Zarządzeniu Nr 14.2022 Wójta Gminy Piątnica z dnia 02 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o naborze podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na stronie internetowej Urzędu Gminy Piątnica;
3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Piątnica.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi odpowiedzialnemu za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt

Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 16.2022 wraz z załącznikami pdf 422.58 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 09 luty 2022 10:54 Konrad Majkowski