ZARZĄDZENIE NR 18.2022

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 21 lutego 2022 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Piątnica w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 15 ust. 2a-2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) w związku z Zarządzeniem nr 9.2022 Wójta Gminy Piatnica z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych w roku 2022 oraz Zarządzeniem nr 14.2022 Wójta Gminy Piątnica z dnia 02 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie profilaktyki i wozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy w rodzinie, zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do oceny i zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym zadań publicznych (dalej: „Komisja Konkursowa”) w Gminie Piątnica w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w składzie:

1) Barbara Jolanta Sobczyńska - Wanke - Przewodniczący Komisji - przedstawiciel Wójta Gminy Piątnica
2) Katarzyna Modzelewska - członek Komisji - Przedstawiciel Wójta Gminy Piątnica
3) Antonii Włodkowski - członek Komisji - Przedstawiciel Wójta Gminy Piątnica
4) Magdalena Mrozek - członek Komisji- reprezentant społeczny
5) Klaudia Chaberek - członek Komisji - reprezentant społeczny

§ 2. Zasady pracy Komisji Konkursowej:

1) Komisja Konkursowa dokona oceny ofert wg zasad i w trybie określonym w Załączniku Nr 4 do Zarządzenia nr 9.2022 Wójta Gminy Piątnica z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych w roku 2022 oraz w Załączniku Nr 4 do Zarządzenia nr 14.2022 Wójta Gminy Piątnica z dnia 02 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy w rodzinie
2) Komisja Konkursowa przedłoży Wójtowi Gminy do akceptacji, propozycje dotyczące wyboru ofert i kwot dotacji dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
3) Posiedzenia Komisji Konkursowej odbywać się będą w Urzędzie Gminy Piątnica.
4) Termin posiedzeń ustala Przewodniczący Komisji.
5) Czynności podejmowane przez Komisję Konkursową, są ważne, jeżeli w posiedzeniu Komisji Konkursowej bierze udział co najmniej trzech z pięciu jej członków.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletyni Informacji Publicznej oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątnica.

 


Wójt

Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 18.2022 pdf 193.35 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21 luty 2022 12:44 Konrad Majkowski