ZARZĄDZENIE NR 19.2022

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 23 lutego 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 10, 13, 15 i 17, art. 5 ust. 4 pkt. 1 i 2, art. 11 ust. 2 oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, Dz. U. z 2021 r., poz. 1038, 1243 i 1535), w związku z Uchwałą Nr 232/XXXIII/2021 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022" (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r., poz. 5462), zarządzam co następuje:


§ 1. 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 18.2022 Wójta Gminy Piątnica z dnia 21 lutego 2022 r., dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ogłoszonego Zarządzeniem 9.2022 Wójta Gminy Piątnica z dnia 24 stycznia 2022 r.


2. Wykaz ofert wybranych do realizacji w 2022 r., które spełniają wymogi okreslone w ogłoszeniu o konkursie, stanowi Załącznik Nr 1 do zarządzenia.


§ 2. Warunkiem przekazania dotacji jest zaktualizowanie oferty i dostosowanie do kwoty przyznanej dotacji oraz zawarcie umowy szczegółowo określającej warunki realizacji zadania.


§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piątnica.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Wójt

Artur Wierzbowski

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 19.2022 wraz z załącznikiem pdf 248.77 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 23 luty 2022 09:46 Konrad Majkowski