ZARZĄDZENIE NR 22.2022

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 7 marca 2022 r.

 

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica w części obrębów ewidencyjnych: Kalinowo, Drozdowo, Niewodowo, Rakowo-Czachy, Rakowo-Boginie, Krzewo wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10.01.2022 r. do 31.01.2022 r.

 

 

Na podstawie art. 30, ust. 1 ustawy, z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) w związku z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), zarządzam, co następuje:


§ 1. Integralną częścią zarządzenia jest Załącznik – rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica w części obrębów ewidencyjnych: Kalinowo, Drozdowo, Niewodowo, Rakowo-Czachy, Rakowo-Boginie, Krzewo.

§ 2. Uwagi wniesione do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 10.01.2022 r. do 31.01.2022 r., projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica w części obrębów ewidencyjnych: Kalinowo, Drozdowo, Niewodowo, Rakowo-Czachy, Rakowo-Boginie, Krzewo, rozpatruje się w sposób określony w Załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Wójt

Artur Wierzbowski

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 22.2022 wraz z załącznikiem pdf 995.71 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 07 marzec 2022 14:40 Konrad Majkowski