ZARZĄDZENIE NR 23.2022

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 7 marca 2022 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdzialania przemocy w rodzinie

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 10, 13, 15 i 17, art. 5 ust. 4 pkt. 1 i 2, art. 11 ust. 2 oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, Dz. U. z 2021 r., poz. 1038, 1243 i 1535), w związku z Uchwałą Nr 232/XXXIII/2021 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022" (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r., poz. 5462), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 18.2022 Wójta Gminy Piątnica z dnia 21 lutego 2022 r., dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ogłoszonego Zarządzeniem 14.2022 Wójta Gminy Piątnica z dnia 02 lutego 2022 r.

2. Wykaz ofert wybranych do realizacji w 2022 r., które spełniają wymogi okreslone w ogłoszeniu o konkursie, stanowi Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Warunkiem przekazania dotacji jest zaktualizowanie oferty i dostosowanie do kwoty przyznanej dotacji oraz zawarcie umowy szczegółowo określającej warunki realizacji zadania.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piątnica.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 23.2022 wraz załącznikami pdf 303.16 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 07 marzec 2022 15:00 Konrad Majkowski