ZARZĄDZENIE NR 37.2022

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 5 maja 2022 r.

 

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559 i 583) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się następujący sposób wykonania uchwał podjętych podczas obrad XLI sesji Rady Gminy Piątnica odbytej w dniu 27 kwietnia 2022 r.:

1) uchwał:
a) Nr 262/XLI/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032,
b) Nr 263/XLI/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy,
c) Nr 265/XLI/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stawiski
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwał, niezwłocznie po ich otrzymaniu;

2) uchwały Nr 264/XLI/2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica w części obrębów ewidencyjnych: Kalinowo, Drozdowo, Niewodowo, Rakowo-Czachy, Rakowo-Boginie, Krzewo
- zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej do stosowania postanowień zawartych w uchwale przy prowadzeniu spraw Gminy oraz załatwianiu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, od dnia wejścia w życie uchwały;

3) uchwały Nr 266/XLI/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
- zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do stosowania zmian zawartych w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 37.2022 pdf 195.02 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 06 maj 2022 11:45 Konrad Majkowski