ZARZĄDZENIE NR 40.2022

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 19 maja 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach

 

 

Na podstawie art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję komisję konkursową, zwaną dalej "Komisją" do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach w następującym składzie:


1) Przewodniczący Komisji - Agnieszka Beata Filipkowska: przedstawiciel organu prowadzącego,
2) Członkowie Komisji:
a) Justyna Zagroba-Lubiecka - przedstawiciel organu prowadzącego,
b) Anna Baczewska - przedstawiciel organu prowadzącego,
c) Witold Gronostajski - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
d) Martyna Polkowska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
e) Izabella Zapert - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
f) Magdalena Rakowska-Grochowska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
g) Magdalena Mucha - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
h) Aneta Olszewska - przedstawiciel Rady Rodziców,
i) Elżbieta Pokropowicz - przedstawiciel Rady Rodziców,
j) Ewa Chludzińska - przedstawiciel związku zawodowego ZNP.

§ 2. 1. Obowiązki i uprawnienia Członków Komisji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. 1428).
2. Członkom Komisji w związku z realizacją zadań komisji, o których mowa w § 1, poleca się przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
3. Członkowie Komisji składają oświadczenie w formie pisemnej o zachowaniu tajemnicy w związku z poleceniem przetwarzania danych osobowych służących realizacji zadań komisji.

§ 3. Obsługę organizacyjno-kancelaryjną Komisji zapewnia Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy.

§ 4. Wraz z zakończeniem postępowania konkursowego Komisja ulega rozwiązaniu.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Wójt

Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 40.2022 pdf 209.15 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 19 maj 2022 14:14 Konrad Majkowski