ZARZĄDZENIE NR 43.2022
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 6 czerwca 2022 r.

 

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz § 7 ust. 5 uchwały nr 89/XV/04 Rady Gminy Piątnica z dnia 25 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2004 r. Nr 56, poz. 964) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Społeczną Komisję Mieszkaniową do przeprowadzania oględzin pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu lub zmiany lokalu oraz zajmowanych przez wnioskodawcę, opiniowania wniosków osób ubiegających się o wynajem lub zamianę lokalu i przedkładania opinii Wójtowi, w następującym składzie:

1) Przewodniczący Komisji - Andrzej Dymek - Radny Rady Gminy Piątnica,
2) Członek Komisji - Barbara Krystyna Rutkowska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy,
3) Członek Komisji - Ewa Sulewska - Szulc - Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej Urzędu Gminy Piątnica,
4) Członek Komisji - Urszula Barbara Miliszewska - Podinspektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej Urzędu Gminy Piątnica.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 68.2021 Wójta Gminy Piątnica z dnia 22 października 2021 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 43.2022 pdf 194.25 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 06 czerwiec 2022 10:50 Konrad Majkowski