ZARZĄDZENIE NR 44.2022
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach, Rakowo-Boginie 49, 18-421 Piątnica Poduchowna

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079), oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdzam konkurs przeprowadzony w dniu 31 maja 2022 r. na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach, Rakowo-Boginie 49, 18-421 Piątnica Poduchowna.

2. W wyniku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach została wyłoniona Pani Monika Składanek.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 44.2022 pdf 193.45 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 10 czerwiec 2022 13:43 Konrad Majkowski