ZARZĄDZENIE NR 46.2022
WÓJTA GMINY PIĄTNICA
z dnia 14 czerwca 2022 r.

 

w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piątnica w zakresie profilaktyki w 2022 roku


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) w związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057, z 2021 poz. 1038, 1243, 1535, 2490 i z 2022 poz. 857, 1079) – Wójt Gminy Piątnica zarządza, co następuje:


§ 1. 1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert składanych w ramach II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, o którym mowa w Zarządzeniu Nr 39.2022 Wójta Gminy Piątnica z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o naborze podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na stronie internetowej Urzędu Gminy Piątnica;
3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Piątnica.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi odpowiedzialnemu za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 46.2022 wraz z załącznikami pdf 368.99 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 14 czerwiec 2022 12:47 Konrad Majkowski