ZARZĄDZENIE NR 47.2022
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Piątnica w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w wrt. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 15 ust. 2a-2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057, z 2021 poz. 1038, 1243, 1535, 2490 i z 2022 poz. 857, 1079) w związku z Zarządzeniem Nr 39.2022 Wójta Gminy Piątnica z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy w rodzinie, zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do oceny i zaopiniowania ofert złożonych w ramach drugiego otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym zadań publicznych (dalej: „Komisja Konkursowa") w Gminie Piątnica w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społęcznym, w składzie:

1) Katarzyna Modzelewska - Przewodniczący Komisji - przedstawiciel Wójta Gminy Piątnica
2) Michał Pstrągowski - Przedstawiciel Wójta Gminy Piątnica
3) Anna Baczewska - Przedstawiciel Wójta Gminy Piątnica

§ 2. Zasady pracy Komisji Konkursowej:

1) Komisja konkursowa dokona oceny ofert według zasad i w trybie określonym w Załączniku Nr 4 do Zarządzenia Nr 39.2022 Wójta Gminy Piątnica z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy w rodzinie.
2) Komisja Konkursowa przedłoży Wójtowi Gminy do akceptacji, propozycje dotyczące wyboru ofert i kwot dotacji dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
3) Posiedzenie Komisji Konkursowej odbywać się będą w Urzędzie Gminy Piątnica.
4) Termin posiedzeń ustala Przewodniczący Komisji.
5) Czynności podejmowane przez Komisję Konkursową, są ważne, jeżeli w posiedzeniu Komisji Konkursowej bierze udział co najmniej dwóch z trzech jej członków.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątnica.

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 47.2022 pdf 200.44 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 22 czerwiec 2022 13:31 Konrad Majkowski