ZARZĄDZENIE NR 48.2022
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdzialania przemocy w rodzinie

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 10, 13, 15 i 17, art. 5 ust. 4 pkt. 1 i 2, art. 11 ust. 2 oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, Dz. U. z 2021 r., poz. 1038, 1243, 1535, 2490 i z 2022 r. poz. 857, 1079), w związku z Uchwałą Nr 232/XXXIII/2021 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022" (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r., poz. 5462), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 47.2022 Wójta Gminy Piątnica z dnia 22 czerwca 2022 r., dokonuje się rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ogłoszonego Zarządzeniem 39.2022 Wójta Gminy Piątnica z dnia 17 maja 2022 r.

2. Wykaz ofert wybranych do realizacji w 2022 r., które spełniają wymogi okreslone w ogłoszeniu o konkursie, stanowi Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Warunkiem przekazania dotacji jest zaktualizowanie oferty i dostosowanie do kwoty przyznanej dotacji oraz zawarcie umowy szczegółowo określającej warunki realizacji zadania.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piątnica.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
Artur Wierzbowski

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 48.2022
Wójta Gminy Piątnica z dnia 23 czerwca 2022 r.

 

 

Wykaz ofert wybranych do realizacji w 2022 r. w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdzia lania przemocy w rodzinie

 


1. "Wspieranie rozwoju zainteresowań własnych mieszkańców gminy Piątnica, w szczególności dzieci i młodzieży - organizowanie wyjazdu" złożoną przez Gminny Klub Sportowy FORTY PIĄTNICA, ul. Szkolna 23, 18-421 Piątnica Poduchowna. Przyznana dotacja: 8 465,00 zł
2. "FolkPiknik" złożoną przez Stowarzyszenie "Projekt Artystyczny MEANDRY", z siedzibą Zawady, ul. Szosa do Mężenina 64, 18-400 Łomża. Przyznana dotacja w kwocie: 22 815,00 zł.

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 48.2022 pdf 259.56 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 czerwiec 2022 12:32 Konrad Majkowski