ZARZĄDZENIE NR 55.2022
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 6 lipca 2022 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątnicy

 

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ((Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469, DZ. U. z 2022 poz. 24 i 218) zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątnicy w następującym składzie:

1. Przewodniczący Komisji - Antoni Włodkowski
2. Zastępcza Przewodniczącego Komisji - Joanna Plona
3. Członek Komisji pełniący funkcję Sekretarza Komisji - Adam Kołakowski
4. Członek Komisji - Grzegorz Kurkowski

§ 2. Osoby powołane w skład komisji, które nie posiadają szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, obowiązane są do ukończenia szkolenia w tym zakresie w terminie 6 miesięcy od dnia powołania.

§ 3. Zakres działania komisji, o której mowa w § 1 zarządzenia, określają odpowiednie przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 35.2022 Wójta Gminy Piątnica z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątnicy.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
Artur Wierzbowski

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 55.2022 pdf 197.08 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 06 lipiec 2022 08:52 Konrad Majkowski