ZARZĄDZENIE NR 72.2022
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 20 września 2022 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 58 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, 1692, 1747 i 1768) oraz § 5, § 8 ust. 2 i 3, § 15 ust. 1 uchwały Nr 235/XXXIX/2022 Rady Gminy Piątnica z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 738) zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy do kwoty 8 125 637,92 zł w 2022 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2023-2032.

§ 3. Źródłem spłaty kredytu wraz z odsetkami będą dochody własne gminy w latach spłaty kredytu.

§ 4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 72.2022 pdf 192.40 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 20 wrzesień 2022 14:58 Konrad Majkowski