ZARZĄDZENIE NR 73.2022
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 30 września 2022 r.

 

w sprawie dowozu uczniów do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Piątnica, wobec których Gmina Piątnica nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w trakcie przewozu

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 32 ust. 7 i art. 39 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1081 i z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zapewnia się prawo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie Gminy Piątnica, wobec których Gmina Piątnica nie ma takiego obowiązku, a które zamieszkują na terenie gminy Piątnica oraz dla dzieci zamieszkałych w miejscowości Pieńki Borowe.

§ 2. Zapewnia się prawo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Piątnica, wobec których Gmina Piątnica nie ma takiego obowiązku, a które zamieszkują na terenie gminy Piątnica oraz dla dzieci zamieszkałych w miejscowości Pieńki Borowe.

§ 3. Na indywidualny wniosek rodzica/opiekuna prawnego, Wójt Gminy Piątnica może podjąć decyzję o zapewnieniu prawa do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego i szkoły podstawowej zlokalizowanych na terenie Gminy Piątnica w przypadkach nieokreślonych w §1-2.

§ 4. Realizacja prawa do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu, o którym mowa § 1-3 następuje poprzez refundację zakupu biletów miesięcznych na przejazdy autobusami w ramach przewozów regionalnych w krajowym transporcie zbiorowym.

§ 5. Gmina Piątnica zapewnia opiekę w trakcie transportu dzieci i uczniów do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2022 r.

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 73.2022 pdf 188.21 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 03 październik 2022 14:20 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 październik 2022 14:21 Konrad Majkowski