ZARZĄDZENIE NR 78.2022
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 24 października 2022 r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu podstawowego

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 5559, 583, 1005, 1079 i 1561) i art. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172 i 1561) oraz § 9 Uchwały nr 148/XXIV/2020 Rady Gminy Piątnica z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piątnica na lata 2021-2025 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 5275 i z 2021 r. poz. 660).

§ 1. Uchwala się stawkę czynszu podstawowego w wysokości 4,00 zł za 1 m 2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu mieszkaniowego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

§ 2. Stawka czynszu za lokale socjalne znajdujące się w mieszkaniowym zasobie gminy wynosi 3,00 zł za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu.

§ 3. Rzeczywistą stawkę czynszu dla lokali, o których mowa w ust. 1 i 2 wylicza się na podstawie stawki podstawowej oraz czynników obniżających i podwyższających wartość użytkową lokalu określonych w rozdziale III uchwały Rady Gminy Piątnica z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piątnica na lata 2021-2025.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 102.2019 Wójta Gminy Piątnica z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu podstawowego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 78.2022 pdf 198.83 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 24 październik 2022 15:28 Konrad Majkowski