ZARZĄDZENIE NR 79.2022
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady gminy Piątnica

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583,1005, 1079 i 1561) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się następujący sposób wykonania uchwał podjętych podczas obrad XLV sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 27 października 2022 roku:
1) uchwały Nr 301/XLV/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
- zobowiązuje się inspektorów Wydziału Rolnictwa Podatków i Usług ds. wymiaru podatków do dokonywania wymiaru podatku od nieruchomości według stawek określonych przez Radę Gminy w uchwale w terminie do końca lutego 2023 roku oraz inspektorów ds. księgowości podatkowej do księgowania wpływów i bieżącej egzekucji należności przez cały rok, a Naczelnika Wydziału do nadzoru nad terminowym i poprawnym wykonywaniem uchwały przez podległych pracowników, niezwłocznie po wejściu w życie uchwały;

2) uchwały Nr 302/XLV/2022 zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu i uchwały Nr 303/XLV/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwał, niezwłocznie po ich otrzymaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
.

Wójt
Artur Wierzbowski

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 79.2022 pdf 184.81 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 04 listopad 2022 15:31 Konrad Majkowski