ZARZĄDZENIE NR 84.2022
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 22 listopada 2022 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora i Wicedyrektorów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy podczas ich nieobecności.

 

 

Na podstawie art. 68 ust. 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Panią Alicję Urbanowską - nauczyciela dyplomowanego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy do zastępowania Dyrektora szkoły podczas jego nieobecności na okres od 24 listopada 2022 r. do 25 listopada 2022r. w związku z wyjazdem na Forum Dyrektorów nt.: „Aspekty prawne oceniania wewnątrzszkolnego – statut szkoły. Uwagi, wnioski, propozycje dotyczące oceniania wewnątrzszkolnego”. Temat realizowany podczas szkolenia jest niezbędny do posiadania wiedzy przez dyrektora jak i wicedyrektorów w zakresie oceniania wewnątrzszkolnego oraz realizacji zadań w ramach pełnienia nadzoru pedagogicznego przez dyrektora i wicedyrektorów. Szkolenie będzie prowadził starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku."

§ 2. Pani Alicja Urbanowska podczas nieobecności Dyrektora i Wicedyrektorów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy uprawniona jest do wykonywania czynności organizacyjno-administracyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły, z wyłączeniem spraw kadrowych związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 84.2022 pdf 184.30 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 22 listopad 2022 12:38 Konrad Majkowski