ZARZĄDZENIE NR 89.2022
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się następujący sposób wykonania uchwał podjętych podczas obrad XLVI sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 29 listopada 2022 r.

1) uchwały Nr 304/XLVI/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do podjęcia działań mających na celu realizację postanowień uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

2) uchwały Nr 305/XLVI/2022 w sprawie uchwalenia statutu Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica
- zobowiązuje się Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica oraz pracowników tej instytucji do przestrzegania postanowień Statutu podczas wykonywania obowiązków służbowych, od dnia wejścia w życie uchwały;

3) uchwały Nr 306/XLVI/2022 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
- zobowiązuje się Dyrektora Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy do stosowania postanowień uchwały, w terminie od dnia wejścia w życie uchwały;

4) uchwały Nr 307/XLVI/2022 w sprawie pozostawienia ponowionej petycji bez rozpatrzenia
- zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do przekazania uchwały wnoszącemu petycję;

5) uchwały Nr 308/XLVI/2022 w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy Piątnica na 2023 rok
- zobowiązuje się inspektora do obsługi Rady Gminy do zawiadomienia naczelników wydziałów w Urzędzie Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych o obowiązku przygotowania i przedłożenia w wyznaczonym terminie materiałów i projektów uchwał niezbędnych do realizacji planu sesji Rady Gminy, niezwłocznie po otrzymaniu uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 89.2022 pdf 188.73 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 30 listopad 2022 13:23 Konrad Majkowski