ZARZĄDZENIE NR 91.2022
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 15 grudnia 2022 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie Gminnego Konkursu Filmowego pod hasłem "PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WOLNEGO OD UZALEŻNIEŃ"

 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 5 i art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 85.2022 Wójta Gminy Piątnica z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie Gminnego Konkursu Filmowego pod hasłem "PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WOLNEGO OD UZALEŻNIEŃ" wprowadza się następujące zmiany:

1) w Rozdziale VI. NAGRODY ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. LAUREAT KONKURSU (zwycięski zespół) otrzyma nagrodę pieniężną w postaci bonu podarunkowego w wysokości 1 500,00 zł dla każdego członka zespołu.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 91.2022 pdf 191.72 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 15 grudzień 2022 13:55 Konrad Majkowski