ZARZĄDZENIE NR 92.2022
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 15 grudnia 2022 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie Gminnego Konkursu na plakat pod hasłem "ŻYJ ZDROWO BEZ UZALEŻNIEŃ"

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 87.2022 Wójta Gminy Piątnica z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie Gminnego Konkursu na plakat pod hasłem "ŻYJ ZDROWO BEZ UZALEŻNIEŃ" wprowadza się następujące zmiany:

1) w Rozdziale IX. NAGRODY ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Laureaci konkursu uhonorowani zostaną nagrodami pieniężnymi w postaci bonu podarunkowego w wysokości:”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 92.2022 pdf 188.94 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 15 grudzień 2022 13:57 Konrad Majkowski