ZARZĄDZENIE NR 94.2022
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 15 grudnia 2022 r.

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątnicy

 

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ((Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469, DZ. U. z 2022 poz. 24, 188, 218, 1700 i 2185) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątnicy w następującym składzie:

1. Przewodniczący Komisji - Antoni Włodkowski
2. Zastępcza Przewodniczącego Komisji - Joanna Plona
3. Członek Komisji pełniący funkcję Sekretarza Komisji - Agnieszka Sejnowska Kozłowska
4. Członek Komisji - Grzegorz Kurkowski
5. Członek Komisji - Izabella Grochowska

§ 2. Osoby powołane w skład komisji, które nie posiadają szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, obowiązane są do ukończenia szkolenia w tym zakresie w terminie 6 miesięcy od dnia powołania.

§ 3. Zakres działania komisji, o której mowa w § 1 zarządzenia, określają odpowiednie przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 58.2022 Wójta Gminy Piątnica z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątnicy.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 94.2022 pdf 190.66 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 16 grudzień 2022 11:07 Konrad Majkowski