ZARZĄDZENIE NR 1.2023
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 2 stycznia 2023 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się następujący sposób wykonania uchwał podjętych podczas obrad XLVII sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 28 grudnia 2022 r.

1) uchwał:
a) Nr 309/XLVII/2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032;
b) Nr 310/XLVII/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2023 rok;
c) Nr 313/XLVII/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwał, niezwłocznie po ich otrzymaniu;

2) uchwały Nr 311/XLVII/2022 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Drozdowie
- zobowiązuje się Dyrektora Centrum Usług Samorządowych, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drozdowie oraz Sekretarza Gminy do podjęcia działań mających na celu realizację postanowień uchwały, w terminie od dnia wejścia w życie uchwały;

3) uchwały Nr 312/XLVII/2022 w sprawie zniesienia statutu pomnika przyrody
- zobowiązuje się głównego specjalistę prowadzącego sprawę do podjęcia czynności mających na celu realizację postanowień uchwały, w terminie od dnia wejścia w życie uchwały;

4) uchwały Nr 314/XLVII/2022 w sprawie przyjęcia Programu współpracy na 2023 rok Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego
- zobowiązuje się głównego specjalistę do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwały, w terminie od dnia wejścia w życie uchwały;

5) uchwały Nr 315/XLVII/2022 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia od przetargowego trybu zwarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica
- zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej do podjęcia czynności zapewniających realizację uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

6) uchwał:
a) Nr 316/XLVII/2022 w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica na 2023 rok;
b) Nr 317/XLVII/2022 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Piątnica na 2023 rok
- zobowiązuje się inspektora do obsługi Rady Gminy do zawiadamiania Naczelników Wydziałów w Urzędzie Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych o obowiązku przygotowania i przedłożenia w wyznaczonym terminie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli oraz realizacji planu pracy poszczególnych komisji, niezwłocznie po ich otrzymaniu;

7) Nr 318/XLVII/2022 w sprawie statutu Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy

- zobowiązuje się Dyrektora Centrum Usług Samorządowych do stosowania postanowień zawartych w uchwale, w terminie od dnia wejścia w życie uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 1.2023 pdf 196.87 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 04 styczeń 2023 12:12 Konrad Majkowski