ZARZĄDZENIE NR 1.2023
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 2 stycznia 2023 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się następujący sposób wykonania uchwał podjętych podczas obrad XLVII sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 28 grudnia 2022 r.

1) uchwał:
a) Nr 309/XLVII/2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032;
b) Nr 310/XLVII/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2023 rok;
c) Nr 313/XLVII/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwał, niezwłocznie po ich otrzymaniu;

2) uchwały Nr 311/XLVII/2022 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Drozdowie
- zobowiązuje się Dyrektora Centrum Usług Samorządowych, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drozdowie oraz Sekretarza Gminy do podjęcia działań mających na celu realizację postanowień uchwały, w terminie od dnia wejścia w życie uchwały;

3) uchwały Nr 312/XLVII/2022 w sprawie zniesienia statutu pomnika przyrody
- zobowiązuje się głównego specjalistę prowadzącego sprawę do podjęcia czynności mających na celu realizację postanowień uchwały, w terminie od dnia wejścia w życie uchwały;

4) uchwały Nr 314/XLVII/2022 w sprawie przyjęcia Programu współpracy na 2023 rok Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego
- zobowiązuje się głównego specjalistę do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwały, w terminie od dnia wejścia w życie uchwały;

5) uchwały Nr 315/XLVII/2022 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia od przetargowego trybu zwarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica
- zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej do podjęcia czynności zapewniających realizację uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

6) uchwał:
a) Nr 316/XLVII/2022 w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica na 2023 rok;
b) Nr 317/XLVII/2022 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Piątnica na 2023 rok
- zobowiązuje się inspektora do obsługi Rady Gminy do zawiadamiania Naczelników Wydziałów w Urzędzie Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych o obowiązku przygotowania i przedłożenia w wyznaczonym terminie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli oraz realizacji planu pracy poszczególnych komisji, niezwłocznie po ich otrzymaniu;

7) Nr 318/XLVII/2022 w sprawie statutu Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy

- zobowiązuje się Dyrektora Centrum Usług Samorządowych do stosowania postanowień zawartych w uchwale, w terminie od dnia wejścia w życie uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 04 styczeń 2023 12:12 Konrad Majkowski