ZARZĄDZENIE NR 2.2023
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 4 stycznia 2023 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii

 

Na podstawie art. 41) ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469, Dz. U. z 2022 poz. 24, 218, 1700 i 2185) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Powołuję Pełnomocnika w osobie Mileny Ciuchnickiej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt
Artur Wierzbowski

 

 


1) Zdanie drugie dodane przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją pro- zdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. poz. 1492 i 1493), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 04 styczeń 2023 12:17 Konrad Majkowski