ZARZĄDZENIE NR 2.2023
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 4 stycznia 2023 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii

 

Na podstawie art. 41) ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469, Dz. U. z 2022 poz. 24, 218, 1700 i 2185) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Powołuję Pełnomocnika w osobie Mileny Ciuchnickiej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt
Artur Wierzbowski

 

 


1) Zdanie drugie dodane przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją pro- zdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. poz. 1492 i 1493), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 2.2023 pdf 183.73 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 04 styczeń 2023 12:17 Konrad Majkowski