ZARZĄDZENIE NR 4.2023
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 11 stycznia 2023 r.

 

w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Piątnica na rok 2023

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561), art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2569), w związku z art. 553 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337 i 2339) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w Gminie Piątnica na rok 2023 dla celów określonych w art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185 i 2747).

2. Powierzchnia, o której mowa w ust. 1, wynosi 10,80 ha.

§ 2. Podstawą ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego są dane uzyskane w wyniku przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w Gminie Piątnica.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 4.2023 pdf 181.93 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 11 styczeń 2023 15:22 Konrad Majkowski