ZARZĄDZENIE NR 5.2023
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 18 stycznia 2023 r.

 

w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy podczas nieobecności Dyrektora i Wicedyrektorów

 

Na podstawie art. 68 ust. 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730, 2089) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Panią Katarzynę Wysocką - nauczyciela dyplomowanego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy do zastępowania Dyrektora szkoły podczas jego nieobecności na okres od 23 stycznia 2023 r. do 27 stycznia 2023 r. w związku ze zorganizowanym przez pracodawcę wyjazdem w formie wczasów dofinansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, do którego uprawnieni są wszyscy pracownicy zatrudnieni w zakładzie pracy.

§ 2. Pani Katarzyna Wysocka podczas nieobecności Dyrektora i Wicedyrektorów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy uprawniona jest do wykonywania czynności organizacyjno-administracyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły, z wyłączeniem spraw kadrowych związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 18 styczeń 2023 08:11 Konrad Majkowski