ZARZĄDZENIE NR 5.2023
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 18 stycznia 2023 r.

 

w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy podczas nieobecności Dyrektora i Wicedyrektorów

 

Na podstawie art. 68 ust. 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730, 2089) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Panią Katarzynę Wysocką - nauczyciela dyplomowanego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy do zastępowania Dyrektora szkoły podczas jego nieobecności na okres od 23 stycznia 2023 r. do 27 stycznia 2023 r. w związku ze zorganizowanym przez pracodawcę wyjazdem w formie wczasów dofinansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, do którego uprawnieni są wszyscy pracownicy zatrudnieni w zakładzie pracy.

§ 2. Pani Katarzyna Wysocka podczas nieobecności Dyrektora i Wicedyrektorów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy uprawniona jest do wykonywania czynności organizacyjno-administracyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły, z wyłączeniem spraw kadrowych związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 5.2023 pdf 184.45 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 18 styczeń 2023 08:11 Konrad Majkowski