ZARZĄDZENIE NR 15.2023
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 2 marca 2023 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy podczas nieobecności Dyrektora i Wicedyrektorów

 

Na podstawie art. 68 ust. 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730, 2089 oraz z 2023 r. poz. 185) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Panią Alicję Urbanowską - nauczyciela dyplomowanego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy do zastępowania Dyrektora szkoły podczas jego nieobecności w dniu 3 marca 2023 r. w związku z wyjazdem na XIX Ogólnopolską Konferencję Kadry Kierowniczej Oświaty. Temat realizowany podczas konferencji jest niezbędny do posiadania wiedzy przez dyrektora jak i wicedyrektorów w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i rozwoju polskiego systemu oświaty.

§ 2. Pani Alicja Urbanowska podczas nieobecności Dyrektora i Wicedyrektorów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy uprawniona jest do wykonywania czynności organizacyjno-administracyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły, z wyłączeniem spraw kadrowych związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piątnicy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 02 marzec 2023 11:50 Konrad Majkowski