ZARZĄDZENIE NR 16.2023
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 2 marca 2023 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się następujący sposób wykonania uchwał podjętych podczas obrad XLIX sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 28 lutego 2023 r.:

1) uchwały Nr 333/XLIX/2023 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy na 2023 rok Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2023r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego
- zobowiązuje się głównego specjalistę do spraw Promocji i Współpracy z organizacjami pozarządowymi do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwały, w terminie od dnia wejścia w życie uchwały;

2) uchwały Nr 334/ XLIX/2023 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Piątnica na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Piątnica
- zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych do podejmowania czynności zapewniających realizację uchwały, od dnia wejścia w życie uchwały;

3) uchwały Nr 335/XLIX/2023 w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica w 2023 roku"
- zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwały, w terminie od dnia wejścia jej w życie;

4) uchwał:
a) Nr 336/XLIX/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy,
b) Nr 337/XLIX/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwał, niezwłocznie po ich otrzymaniu;

5) uchwały Nr 338/XLIX/2023 w sprawie przyjęcia "Programu Wspierania Rodziny w Gminie Piątnica na lata 2023-2025"
- zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy do stosowania postanowień zawartych w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

6) uchwały Nr 339/XLIX/2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025
- zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy do przekazania wyciągów z Programu kierownikom instytucji kultury, dyrektorom szkół podstawowych, realizatorom zadań niezwłocznie po otrzymaniu uchwały oraz zapewnienie jej realizacji przez cały rok i złożenia sprawozdania;

7) uchwały Nr 340/XLIX/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na najem, na okres dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Piątnica
- zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej do stosowania zmian zawartych w uchwale , niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 16.2023 pdf 195.29 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 02 marzec 2023 14:40 Konrad Majkowski