ZARZĄDZENIE NR 18.2019
WÓJTA GMINY PIĄTNICA
z dnia 18 marca 2019 r.


w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Piątnica


Na podstawie art. 26a ust. 1 i art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)1) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2018 r. poz. 1260 i 1669), w związku z art. 68 i 682 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U z 2018 r. poz. 917 ze zm.)2) zarządzam, co nastepuje:

§ 1. 1. Ustalam, że w gminie Piątnica będzie jeden Zastępca Wójta.
2. Z dniem 19 marca 2019 r. powołuję Pana Bogdana Bieńczyka na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Piątnica, w pełnym wymiarze czasu pracy.
3. Powołanie powoduje nawiązanie z dniem 19 marca 2019 r. stosunku pracy na czas nieokreślony w Urzędzie Gminy Piątnica.

§ 2. 1. Do zakresu działania Zastępcy Wójta należy przejęcie wykonywania zadań Wójta, w razie jego nieobecności.
2. W zakresie działania Zastępcy Wójta leży również, zgodnie z art. 28g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, sprawowanie funkcji Wójta w przypadku niemożności pełnienia przez niego obowiązków.
3. Szczegółowy zakres obowiązków zostanie określony odrębnym dokumentem.

§ 3. Wysokość wynagrodzenia oraz pozostałe warunki pracy zostaną określone odrębnie.

§ 4. Zarządzenie w chodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Artur Wierzbowski

 

1) Zmiany tekstu zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432 i 2500;

2) Zmiany do ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2009 r. Nr 56 poz. 458, z 2018 r. poz. 357, 1000, 1076, 1608, 1629, 2215, 2244,2245, 2377, 2432;

Id: 7EDA91B5-DDB8-42CB-9D01-16B293A1F990. Podpisany

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 18.2019 pdf 106.93 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 18 marzec 2019 14:55 Konrad Majkowski