ZARZĄDZENIE NR 28.2023
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 5 kwietnia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Olszynach, ul. Wiśniowa 19, 18-421 Piątnica Poduchowna

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 63 ust. 1 i ust. 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) zarządzam, co następuje:


§ 1. W załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 24.2023 Wójta Gminy Piątnica z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie ogłaszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Olszynach, ul. Wiśniowa 19, 18-421 Piątnica Poduchowna wprowadza się następujące zmiany:

1) w Rozdziale III. ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) uzyskał:
a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub,
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo,
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni, przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, albo przed powierzeniem stanowiska dyrektora w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), jeżeli nie przeprowadzono konkursu i w przypadku, o którym mowa art. 63 ust. 12 ustawy;”.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na:

1) stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piątnica;
2) tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Piątnica;
3) stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 28.2023 pdf 196.47 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 05 kwiecień 2023 11:54 Konrad Majkowski