ZARZĄDZENIE NR 31.2023
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 12 kwietnia 2023 r. 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art. 4 ust. 1 pkt. 10, 13, 15 i 17, art. 5 ust. 4 pkt. 1 i 2, art. 11 ust. 2 oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w związku z Uchwałą Nr 321/XLLVIII/2023 Rady Gminy Piątnica z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy na 2023 r. gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Dz. Urz. Wojewóztwa Podlaskiego z 2023 roku poz. 622 i 1223), zarządzam co następuje:


§ 1. 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 30.2023 Wójta Gminy Piątnica z dnia 07 kwietnia 2023 roku dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ogłoszonego Zarządzeniem 17.2023 Wójta Gminy Piątnica z dnia 15 marca 2023 r.

2. Wykaz ofert wybranych do realizacji w 2023 r., które spełniają wymogi okreslone w ogłoszeniu o konkursie, stanowi Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Warunkiem przekazania dotacji jest zakończenie procedur związanych ze sprawozdawczością zadań publicznych realizowanych w 2022 roku, ewentualnie zaktualizowanie oferty i dostosowanie do kwoty przyznanej dotacji oraz zawarcie umowy szczegółowo określającej warunki realizacji zadania.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piątnica.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt
Artur Wierzbowski

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 31.2023
Wójta Gminy Piątnica
z dnia 12 kwietnia 2023 r.

 

 

 


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu


Wójt Gminy Piątnica informuje, że w dniu 12.04.2023 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


Kwota dotacji 30 000,00 zł - Gminny Klub Sportowy „Forty Piątnica” w Piątnicy, ul. Szkolna 23, 18-421 Piątnica Poduchowna na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja szkoleń i udział w zawodach sportowych, mających na celu osiąganie wyników sportowych na różnych poziomach rozgrywek”

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 31.2023 pdf 240.76 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 kwiecień 2023 10:11 Konrad Majkowski