ZARZĄDZENIE NR 32.2023
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2023 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023, poz.571) w związku z Zarządzeniem Nr 22.2023 Wójta Gminy Piątnica z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2023 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do oceny i zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym zadań publicznych (dalej: „Komisja Konkursowa") w Gminie Piątnica w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2023 roku, w składzie:

1) Katarzyna Modzelewska - Przewodniczący Komisji - przedstawiciel Wójta Gminy Piątnica
2) Michał Pstrągowski - Przedstawiciel Wójta Gminy Piątnica
3) Katarzyna Pardo - Przedstawiciel Wójta Gminy Piątnica

§ 2. Zasady pracy Komisji Konkursowej:

1) Komisja konkursowa dokona oceny ofert według zasad i w trybie określonym w Załączniku Nr 8 i 9 do Zarządzenia Nr 22.2023 Wójta Gminy Piątnica z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2023

2) Komisja Konkursowa przedłoży Wójtowi Gminy do akceptacji, propozycje dotyczące wyboru ofert i kwot dotacji dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

3) Posiedzenie Komisji Konkursowej odbywać się będą w Urzędzie Gminy Piątnica.

4) Termin posiedzeń ustala Przewodniczący Komisji.

5) Czynności podejmowane przez Komisję Konkursową, są ważne, jeżeli w posiedzeniu Komisji Konkursowej bierze udział co najmniej dwóch z trzech jej członków.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątnica.

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 32.2023 pdf 190.17 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 kwiecień 2023 10:15 Konrad Majkowski