ZARZĄDZENIE NR 33.2023
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Olszynach, ul. Wiśniowa 19, 18-421 Piątnica Poduchowna

 

Na podstawie art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185) zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję komisję konkursową, zwaną dalej "Komisją" do przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Olszynach w następującym składzie:

1) Przewodniczący Komisji - Bogdan Bieńczyk: przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Członkowie Komisji:
a) Anna Baczewska - przedstawiciel organu prowadzącego,
b) Kazimierz Grabias- przedstawiciel organu prowadzącego,
c) Witold Gronostajski - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
d) Martyna Polkowska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
e) Izabella Zapert - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
f) Jolanta Zarzecka - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
g) Małgorzata Zachłowska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
h) Adam Kotowski - przedstawiciel Rady Rodziców,
i) Ewelina Bielska - przedstawiciel Rady Rodziców,
j) Ewa Chludzińska - przedstawiciel związku zawodowego ZNP.

§ 2. 1. Obowiązki i uprawnienia Członków Komisji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. 1428).

2. Członkom Komisji w związku z realizacją zadań komisji, o których mowa w § 1, poleca się przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

3. Członkowie Komisji składają oświadczenie w formie pisemnej o zachowaniu tajemnicy w związku z poleceniem przetwarzania danych osobowych służących realizacji zadań komisji.

§ 3. Obsługę organizacyjno-kancelaryjną Komisji zapewnia Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy.

§ 4. Wraz z zakończeniem postępowania konkursowego Komisja ulega rozwiązaniu.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 33.2023 pdf 203.16 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 14 kwiecień 2023 10:00 Konrad Majkowski