ZARZĄDZENIE NR 34.2023
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 18 kwietnia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Olszynach,
ul. Wiśniowa 19, 18-421 Piątnica Poduchowna

 

Na podstawie art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 33.2023 Wójta Gminy Piątnica z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Olszynach, ul. Wiśniowa 19, 18-421 Piątnica Poduchowna § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) "1) Przewodniczący Komisji - Agnieszka Beata Filipkowska: przedstawiciel organu prowadzącego,".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 34.2023 pdf 189.85 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 18 kwiecień 2023 11:00 Konrad Majkowski