ZARZĄDZENIE NR 39.2023
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 4 maja 2023 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 i 572) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się następujący sposób wykonania uchwał podjętych podczas obrad LI sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 26 kwietnia 2023 r.

1) uchwały Nr 347/LI/2023 w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
- zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwały, w terminie od dnia wejścia jej w życie;

2) uchwały Nr 348/LI/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zapewnienia realizacji budżetu zgodnie z postanowieniami uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

3) uchwały Nr 349/LI/2023 w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Piątnica na lata 2021-2026 z perspektywą do 2030 roku" za okres 2021-2022
- zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

4) uchwały Nr 350/LI/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przekazania Gminie Wizna zadań Gminy Piątnica z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego
- zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych do podjęcia czynności zapewniających realizację uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

5) uchwały Nr 351/LI/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup autobusu
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy na wymieniony cel, niezwłocznie po otrzymaniu uchwały;

6) uchwały Nr 352/LI/2023 w sprawie wyrażenia woli przejęcia na własność przez Gminę Piątnica od Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości, na której wybudowano drogę Dw3P o znaczeniu lokalnym w ramach realizacji inwestycji pn."Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka- Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno ( z węzłem) - węzeł Stawiski (bez węzła) na długości około 16,432 km [S61] + DK 63 [GP] 2,250 km"
- zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych do podjęcia czynności zapewniających realizację uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 39.2023 pdf 192.14 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 maj 2023 14:15 Konrad Majkowski