ZARZĄDZENIE NR 40.2023
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 8 maja 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Olszynach, ul. Wiśniowa 19, 18-421 Piątnica Poduchowna

 

 

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185), oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdzam konkurs przeprowadzony w dniu 28 kwietnia 2023 r. na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Olszynach, ul. Wiśniowa 19, 18-421 Piątnica Poduchowna.

2. W wyniku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Olszynach została wyłoniona kandydatka - Pani Sylwia Pieńkowska.

3. Powierzenie stanowiska dyrektora osobie wyłonionej w konkursie nastąpi w drodze zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 40.2023 pdf 187.99 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 08 maj 2023 11:17 Konrad Majkowski