ZARZĄDZENIE NR 42.2023
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 25 maja 2023 r.

 

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach w czasie jego nieobecności

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz art. 68 ust. 9, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznacza się Panią Magdalenę Rakowską-Grochowską - nauczyciela Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach, jako osobę zastępującą Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach w przypadku jego nieobecności.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 23.2021 Wójta Gminy Piątnica z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach podczas jego nieobecności.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 42.2023 pdf 186.36 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 25 maj 2023 09:41 Konrad Majkowski